Beschermde dorpsgezichten in de gemeente Leek

In Nederland is een beschermd dorpsgezicht een kwalificatie van een gebouw of een groep gebouwen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang.
Wanneer deze gebouwen zijn aangemerkt als “beschermd dorpsgezicht” mogen deze niet worden afgebroken of worden gewijzigd zonder een schriftelijke vergunning van het college van B&W.
Ook gebouwen die niet worden aangemerkt als monument kunnen hier onder vallen. Vaak bepalen de gebouwen samen, of de ruimtelijke structuur en de onderlinge samenhang van de gebouwen, het historische karakter van een dorp. In een beschermd dorpsgezicht kunnen zich rijks- en / of gemeentelijke monumenten bevinden.
Beschermde dorpsgezichten kunnen worden aangewezen door het Rijk of door de gemeente.

De gemeente Leek heeft inmiddels twee beschermde dorpsgezichten aangewezen: een gedeelte van Enumatil en een gedeelte van Tolbert.
Om te komen tot het aanwijzen als beschermd dorpsgezicht zijn door de CGML twee notities geschreven:

- Enumatil (pdf).
- Tolbert (pdf).